เกี่ยวกับโครงการ

febde16337ccfb8f09bfe3cbd0401222.png

TED Market Scaling Up

โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม


ที่มาและความสำคัญ

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) หรือ TED Fund สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ และการขยายตลาด เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ใน 11 กลุ่มโครงการ ได้แก่ 

 • TED Fund Public Batch 1
 • TED Fund Public Batch 2
 • TED Fund Public Batch 3
 • เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 1)
 • เครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ (รุ่นที่ 2)
 • เครือข่ายปริญญาโท-เอก (รุ่นที่ 1)
 • เครือข่ายปริญญาโท-เอก (รุ่นที่ 2)
 • Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE)
 • Research Gap Fund – TED Fund
 • ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม IDEA
 • ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม POC

     โดยปัจจุบัน มีโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งพบว่ามีผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ผู้ประกอบการยังขาดโอกาสและเงินทุนในการต่อยอดเพื่อขยายตลาดและธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการนั้นเป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักลงทุน รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจได้มากยิ่งขึ้น เช่นเดียวกับอีกหลากหลายโครงการของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ที่ยังมีความจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถต่อยอดธุรกิจหรือผลงานนวัตกรรมในด้านการขยายตลาด อันจะนำมาซึ่งการสร้างให้เกิดรายได้ที่เติบโต และการขยายฐานลูกค้าใหม่ในวงกว้าง

กองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง อนึ่ง ก็เพื่อเป็นการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ ด้วยเหตุนี้ กองทุนฯ จึงได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม” หรือ “TED Market Scaling Up” เพื่อให้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้ และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

10be39cae621f1227c5053e323c47e6d.png

TED Market Scaling Up ประกอบด้วย 4 กิจกรรมและโครงการหลักที่สำคัญ ได้แก่

 1. TED Market Scaling Up Program : กิจกรรมการบ่มเพาะผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมในด้านการขยายตลาดและธุรกิจ เพื่อบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบในการสร้างแนวคิด การวางแผน และเพิ่มพูนศักยภาพการแข่งขันเชิงพาณิชย์ของสินค้าและบริการนวัตกรรมที่พัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว ให้สามารถขยายตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ
 2. TED Market Scaling Up Platform : แพลตฟอร์มรวบรวมผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ โดย TED Fund ได้คัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่น่าสนใจ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะขยายออกสู่ตลาด นำเสนอผ่านแพลตฟอร์ม www.tedfundmarket.com ซึ่งทุกท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้ววันนี้
 3. TED Fund Open House : กิจกรรมการเปิดบ้านแสดงผลงานนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ เพื่อเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการได้ประชาสัมพันธ์ธุรกิจและผลงานนวัตกรรมของตนเองให้เป็นที่รู้จัก เปิดโอกาสให้เกิดการพบปะ แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงความร่วมมือ หรือเกิดการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการกับนักลงทุน กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆฃ
 4. โครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มโครงการ TED Market Scaling Up : เป็นกลไกการให้ทุนสนับสนุนแก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการสนับสนุนทุนจากกองทุนฯ และ/หรือ หน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ออกสู่ตลาดและมียอดขายแล้ว สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายตลาดและธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ