1. รหัสผ่านจะต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 8 ตัว
  2. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์เล็กอย่างน้อย 1 ตัว
  3. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่อย่างน้อย 1 ตัว
  4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขอย่างน้อย 1 ตัว
  5. รหัสผ่านจะต้องมีตัวอักขระพิเศษอย่างน้อย 1 ตัว เช่น !@#$%^&*()\-_=+{};:,<.>§~