เกี่ยวกับโครงการ

3d7d1d4a598b8955ce2ec95ddbcfdf74.jpg

หลักการและเหตุผลของโครงการ TED Market Scaling Up

     กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) หรือ TED Fund กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการทั้งในด้านการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาศักยภาพ และการตลาด เพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงด้านการลงทุนทางธุรกิจของผู้ประกอบการที่ต้องการประกอบธุรกิจบนพื้นฐานของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้ดำเนินโครงการจัดสรรเงินสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทั้งในกลุ่มของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startups) ใน 11 กลุ่มโครงการ ประกอบด้วย

 1. TED Fund Public Batch 1
 2. TED Fund Public Batch 2
 3. TED Fund Public Batch 3
 4. เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ (รุ่นที่ 1)
 5. เครือข่ายอุทยานวิทย์ฯ (รุ่นที่ 2)
 6. เครือข่าย ป.โท-ป.เอก (รุ่นที่ 1)
 7. เครือข่าย ป.โท-ป.เอก (รุ่นที่ 2)
 8. Thailand MED TECH Excellence Fund (TMTE)
 9. Research Gap Fund – TED Fund
 10. ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม IDEA
 11. ยุววิสาหกิจเริ่มต้น (TED Youth Startup) โปรแกรม POC

     ปัจจุบันมีโครงการที่ดำเนินงานเสร็จสิ้นแล้วจำนวนหนึ่ง และพบว่ามีผลงานนวัตกรรมทั้งในรูปแบบของผลิตภัณฑ์และบริการที่มีศักยภาพ แต่ผู้ประกอบการยังขาดโอกาสในการต่อยอดและเงินทุนในการขยายตลาดและธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในระยะเริ่มต้น ซึ่งต้องมีกลยุทธ์และกระบวนการเพื่อให้ผลิตภัณฑ์และบริการเป็นนั้นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มลูกค้า นักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจได้มากขึ้น

     กองทุนฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการให้สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง อนึ่ง ก็เพื่อเป็นการผลักดันผลงานนวัตกรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จภายใต้การสนับสนุนของกองทุนฯ ให้สามารถขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ได้ ด้วยเหตุนี้ กองทุนฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้ดำเนินงานจ้างเหมา “โครงการส่งเสริมการขยายตลาดและธุรกิจของผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีศักยภาพ (TED Market Scaling Up) ปี 2564” เพื่อให้เป็นอีกกลไกหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนและนำผลงานนวัตกรรมไปสู่การขยายผล เพื่อสร้างผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่ประเทศได้ และเพื่อให้การสร้างธุรกิจของผู้ประกอบการบรรลุตามวัตถุประสงค์และสามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็ง

หลักการและเหตุผลของโครงการ TED Market Scaling Up

 1. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ และเตรียมความพร้อมให้แก่ธุรกิจในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการที่เคยได้รับการจัดสรรเงินสนับสนุนจากกองทุนฯ ผ่านกิจกรรมการแนะนำธุรกิจและผลงานนวัตกรรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงนักลงทุน และพันธมิตรทางธุรกิจอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ