ติดต่อ TED Fund


กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่ : เลขที่ 75/47 อาคารพระจอมเกล้า (ห้อง 308) ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

อีเมล์ : tedinfo@mhesi.go.th หรือ info@tedfundmarket.com

เว็บไซต์ : www.tedfund.mhesi.go.th

โทรศัพท์ : 02 333 3700 ต่อ 4072 - 4075

Facebook : www.facebook.com/tedfund.most.th