โปรตีนทางเลือกจากจิ้งหรีด

บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จำกัด
29 พ.ย. 2565 14:38:42 ปี : 2564

เราควมคุมการผลิตตั้งแต่ระดับ การเลี้ยงจิ้งหรีด จากฟาร์มที่ผ่าน GAP และควบคุมสารตกค้าง ให้ผ่านมาตรฐานในหลายๆ ประเท